instrukcije za uplatu javnih prihoda

Počev od 01.januara 2019.godine došlo je do promjene načina uplate prihoda koje ostvaruje JU “Komunalno-stambeni fond”, a u skladu sa pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH (“Službene novine FBiH”, br.33/16) obavještavamo Vas da sve uplate koje se odnose na Ustanovu uplaćujete na depozitni račun grada Cazina koji se vodi kod Bosna Bank International BH.

Broj računa:    141-411-00005395-71

  • Vrsta prihoda:
  • 722 449 – Komunalna naknada
  • 722 631 – Održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada
  • 722 433 – Uređenje gradsko građevinsko zemljište
  • 722 461 – Javne površine
  • 722 465 – Reklame
  • 722 538 – Cestovno zemljište
  • 722 435 – Prirodne pogodnosti- renta

Budžetska organizacija:  0505001

Šifra općine:   019