ODLUKA O POSEBNOM REŽIMU RADA JU “KOMUNALNO-STAMBENI FOND” CAZIN

Broj: 02-30-348/20

Datum: 17.03.2020. godine

Na osnovu člana 19. Odluke o osnivanju JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin („Službene novine grada Cazin“, broj: 4/17, 5/19 i 4/20), člana 40. Pravila JU „Komunalno-stambeni fond“ Grada Cazin, broj: 01-16/2020 od 31.01.2020. godine, a u vezi sa Odlukom Gradonačelnika grada Cazin, broj: 01/GN-04-3353/2020 od 16.03.2020. godine, direktor Javne ustanove “Komunalno-stambeni fond” grada Cazin, d o n o s i:

O  D  L  U  K  U
o posebnom režimu rada JU „Komunalno stambeni fond” grada Cazin, dok traje opasnost od širenja Coronavirusa COVID -19

Ovom Odlukom uređuje se rad službi JU „Komunalno stambeni fond” grada Cazin, dok traje opasnost od širenja zaraze Coronavirusa COVID -19, na način da:

I

Stranke koje budu ulazile u prostor JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin, na ulazu od radnika će dobiti sredstvo i obavezne su izvršiti dezinfekciju ruku prije ulaska u objekat i predaje podneska.

II

Sve stranke koje traže uslugu u Javnoj ustanovi će ulaziti u grupi od troje ljudi, a pojedinačno će ulaziti u kancelariju službe Javne ustanove, dok će ostale stranke na svoj red čekati u predulazu u hodniku zgrade ili ispred objekta.

III

Radno vrijeme sa strankama unutar Službi JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin će biti do 13:00 sati.

IV

Ulazak u prostor JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin, osim na protokol Javne ustanove,  do daljneg će biti omogućen isključivo po najavi i potvrđenom sastanku.

V

Terenski rad će biti prilagođen mjerama hitnosti i nužnosti i biće reduciran u vremenu rizika od širenja zaraze.

VI

Objekat će se higijenski održavati posebnim režimom, koji uključuje dodatna sredstva za dezinfekciju i učestalije čišćenje podova i radnih površina.

VII

Ova Odluka će se po potrebi usklađivati shodno odredbama Odluke Gradonačelnika grada Cazin.  

VIII

Ukoliko postoji potreba građana za hitnim i prioritetnim uslugama, možete se informirati putem telefona direktora i službi i to:__________________________________

 1. Direktor JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin, mr. Sanel Zulić,  037 515 271; mob. 061 811 041;
 2. Služba za opće i ekonomsko pravne poslove, protokol: Anita Orlić,  tel. 037  515 270;
 3. Služba za tehnička pitanja i infrastrukturu, Viši stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu Refik Bećirević, tel. 037 515 286;   mob. 061 710 728;
 4. Služba za projektovanje, planiranje i nadzor, Šef Službe Mirsada Mujadžić, tel. 037 515 275;  mob. 061 799 108
 5. Služba komunalne naknade i zajedničke komunalne potrošnje, Šef službe Azra Zećirević Pjanić, tel. 037 515 291, mob. 061 764 344
 6. Služba za stambena pitanja i infrastrukturu, Šef Službe Šemso Seferagić, tel. 037 515 274, mob. 061 752 626

IX

Odluka  stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se dok postoji potreba za istom.

            D  I R E K T O R

                                                                                                                                                                                                                 Mr. Sanel Zulić

DOSTAVLJENO:

 1. Službama JU „Komunalno stambeni fond“ grada Cazin  5x,
 2. Direktoru,
 3. Web stranica,
 4. Oglasna tabla Javne ustanove,
 5. Evidencija,                
 6. a/a.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *