O javnoj ustanovi

Javna ustanova „Komunalno-stambeni fond“  Cazin osnovana je odlukom Gradskog vijeća Cazin (”Službene novine Grada  Cazin”, br.04/17), radi obezbjeđenja materijalnih i drugih uslova za organizirano obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, racionalnog korištenja građevinskog zemljišta i uređivanja građevinskog zemljišta i javnih površina, održavanja vodoprivrednih objekata, zaštite štetnog djelovanja voda, korištenja i zaštite voda, upravljanja vodama i vršenje vodoprivredne djelatnosti, za izgradnju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima i javnom rasvjetom, za zaštitu i unapređenje okoline, te osiguranja materijalnih uvjeta za izgradnju, investiciono održavanje, obnavljanje i zaštitu stambenog fonda.

Odjeljenja i službe Ustanove

Poslovi iz nadležnosti JU Komunalno-stambeni fond Cazin se vrše kroz dva odjeljenja:

 • Komunalno odjeljenje,
 • Odjeljenje za stambena pitanja i infrastrukturu
  Komunalno odjeljenje sa sastoji od četiri službe:
  1. Služba za opće i ekonomsko-pravne poslove
  2.Služba za tehničke i operativne poslove
  3. Služba za projektovanje, planiranje i nadzor
 • 4. Služba komunalne naknade i zajedničke komunalne potrošnje

Služba za opće i ekonomsko-pravne poslove

U Službi za finansije i zajedničke poslove obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi korespondencije i arhive, poslovi upravnog rješavanja, te računovodstveno-materijalni i administrativno-tehnički poslovi iz oblasti javnih finansija i računovodstva i to: Izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga finansijskog plana i rebalansa, izrada periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesečnih i mjesečnih finansijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta, vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima; vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja, izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta, usklađivanje rada Javne ustanove „Komunalno-stambeni fond“ Cazin sa pozitivnim zakonskim propisima, vođenje sudskih i upravnih postupaka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, provođenje postupka nabavke roba usluga i radova (javnih nabavki) kao i drugih poslova, priprema zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode.

Služba za tehničke i operativne poslove

U Službi za tehničke i operativne poslove obavljaju se slijedeći poslovi: priprema investiciono tehničke dokumentacije iz oblasti komunalne infrastrukture, izrada programa iz oblasti komunalno stambene infrastrukture, priprema tehnički dio tenderske dokumentacije za javnu nabavku i dr. tehnički poslovi iz nadležnosti Javne ustanove.

Služba za projektovanje, planiranje i nadzor

U Službi za projektovanje , planiranje i nadzor obavljaju se poslovi izrade projekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje i poslovi nadzora.

Služba komunalne naknade i zajedničke komunalne potršnje

 • u službi se obavljaju poslovi izrade općih i pojedinačnih akata iz djelokruga zajedničke komunalne potrošnje i komunalne naknade ,
 • Vođenje  postupaka  izdavanja rješenja obveznicima plaćanja komunalne naknade
 • Vođenje  evidencija  i  baze  podataka obveznika komunalne naknade,
 • kontinuirano usklađivanje  izdanih rješenja sa stanjem na terenu, te pravovremeno zaduživanje  novih obveznika.
 • Sukladno uočenim problemima u provedbi obaveze plaćanja komunalne naknade predlaže usklađivanje općih i pojedinačnih pravnih akata,
 • Vođenje evidencije iz djelokruga rada za potrebe informacijskog sistema  zajedničke komunalne potrošnje i komunalne naknade,
 • Vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima iz oblasti komunalne naknade i zajedničke komunalne potrošnje,
 • Vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva komunalne naknade,
 • Priprema nacrta, prijedloga rješenja i drugih pojedinačnih akata za Gradsko vijeće iz domena službe,
 • Izdavanje računa o zaduženjima komunalne naknade,
 • Izdavanje naloga za naplatu komunalne naknade za fizičke i pravne osobe,
 • Vođenje analitičke evidencije komunalne naknade, i drugi poslovi iz domena komunalne naknade, javne higijene i zajedničke komunalne potrošnje.
Odjeljenje za stambena pitanja i infrastrukturu

U Odjeljenju za stambena pitanja i infrastrukturu vrši se izrada programa iz oblasti stambene infrastrukture,prati se naplata naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.